เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า 3

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในมุมมองต่าง ๆ ระหว่างบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
2. ด้านภาษี
2.1 การหักค่าใช้จ่าย
2.2 การเสียภาษี
2.3 อัตราภาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *