เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า 2

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในมุมมองต่าง ๆ ระหว่างบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
1.1 การทำบัญชี
1.2 ความน่าเชื่อถือ
1.3 ความรับผิดในหนี้สิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *