จดทะเบียนบริษัท … อุ่นใจกว่า

เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า

การทำธุรกิจวันนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เนื่องจากมีผลต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโอกาสการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้น มาทำความรู้จักกับรูปแบบของธุรกิจ เพื่อจะได้เข้าใจว่าธุรกิจของเราเป็นอย่างไรและรูปแบบไหนเหมาะสมกับกิจการของเราที่สุด ...

รูปแบบบุคคลธรรมดา
1. เจ้าของคนเดียว หมายถึง ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว ลงทุนคนเดียว ธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเจ้าของ
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่ได้จดทะเบียน) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงกันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้จากกิจการที่ทำนั้น
3. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงกันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน แต่ไม่มีวัตถุประสงค์แบ่งปันผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ทำนั้น

รูปแบบบนิติบุคคล
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หมายถึง กิจการที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันลงทุน ผู้ที่มาลงทุนในกิจการเรียกว่า "หุ้นส่วน" หุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมายถึง กิจการที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันลงทุน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 "หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด" หมายถึง หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จำกัดจำนวน
2.2 "หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด" หมายถึงหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการจำกัดจำนวน คือ ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไปเท่านั้น
3. บริษัทจำกัด หมายถึง กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นำเงินมาร่วมลงทุน ทุนแบ่งออกเป็น "หุ้น" ซึ่งแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน แต่ "ผู้ถือหุ้น" แต่ละคนอาจมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ และมีความรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนเองถืออยู่

การทำธุรกิจวันนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เนื่องจากมีผลต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโอกาสการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในมุมมองต่าง ๆ ระหว่างบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
1.1 การทำบัญชี
1.2 ความน่าเชื่อถือ
1.3 ความรับผิดในหนี้สิน

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในมุมมองต่าง ๆ ระหว่างบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา 1.1 การทำบัญชี 1.2 ความน่าเชื่อถือ 1.3 ความรับผิดในหนี้สิน

2. ด้านภาษี
2.1 การหักค่าใช้จ่าย
2.2 การเสียภาษี
2.3 อัตราภาษี

 

2. ด้านภาษี 2.1 การหักค่าใช้จ่าย 2.2 การเสียภาษี 2.3 อัตราภาษี