ท่านกำลังมองหา ผู้สอบบัญชี อยู่หรือไม่?

ถ้าใช่... คุณพบแล้ว!

บริการตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ห้างหุ้นส่วน SME ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หุ้นส่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายการปรับปรุงทางบัญชี (ถ้ามี) รายงานข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงิน (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 4,500 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าบริการพิจารณาจากประเภทธุรกิจ ปริมาณเอกสาร ความยากง่าย ระยะเวลา และความซับซ้อนของธุรกิจ ฯลฯ

กลุ่มธุรกิจที่เราสนใจ

ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ธุรกิจประเภทให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ ราชพฤกษ์ พระราม 5 นครอินทร์ ประชาชื่น ปากเกร็ด ติวานนท์

บริการจัดหาผู้ทำบัญชี ภาษี ฯลฯ

ให้เราช่วยลดภาระ ความยุ่งยาก ในการจัดทำบัญชี ยื่นเอกสารภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, นำส่งเงินประกันสังคม, จดทะเบียน เลิกกิจการ ฯลฯ ท่านจะได้ใช้เวลาไปพัฒนาธุรกิจหลัก

What Are Your Financial Statements Telling You?

Tell the story of your business and your future fortunes.

GET IN TOUCH...

To arrange a consultation or enquire, send us a message.